Wersja twojej przeglądarki jest przestarzała. Zalecamy zaktualizowanie przeglądarki do najnowszej wersji.

W naszej szkole realizowana jest innowacja pedagogiczna: „TIK i metody aktywizujące w nauczaniu języka angielskiego i rosyjskiego”

Autorzy innowacji: nauczyciele Tamara Kulgawczuk, Bożena Markiewicz,

Walentyna Szmuksta, Stefan Mruk

Rodzaj innowacji pedagogicznej: metodyczna

Zajęcia edukacyjne objęte innowacją: zajęcia komputerowe, informatyka, język angielski, język rosyjski

Czas trwania innowacji: listopad 2018 r. - czerwiec 2021 r.

Innowacja skierowana jest do uczniów klas: zajęcia komputerowe – VI, informatyka – V, VII-VIII oraz III gimnazjum, język angielski - IV-VIII i III gimnazjum, język rosyjski - VII-VIII i III gimnazjum.

Zajęcia innowacyjne odbywać się będą w ramach zajęć obowiązkowych, jako element godziny lekcyjnej oraz w czasie dodatkowych spotkań z chętnymi uczniami poza zajęciami lekcyjnymi w zależności od potrzeb. W czasie zajęć będą realizowane zagadnienia opracowane w oparciu o podstawę programową kształcenia ogólnego oraz programy nauczania z danych przedmiotów oraz będą poszerzały wiedzę uczniów.

Innowacja ma na celu przygotowanie uczniów do skutecznego porozumiewania się w języku obcym, podniesienia kompetencji językowych uczniów poprzez wykorzystanie metod aktywizujących i narzędzi TIK, nawiązanie nowych kontaktów z uczniami w ramach współpracy ze szkołami w Polsce i w Europie poprzez realizację projektów eTwinning, kształtowanie postawy otwartości i tolerancji poprzez poznanie kultur innych krajów oraz zwiększenie motywacji uczniów do nauki języka angielskiego i rosyjskiego.

Nowatorstwo zajęć będzie polegało na szerszym stosowaniu różnych metod aktywizujących uczniów, sprzyjających lepszej komunikacji w języku angielskim i rosyjskim w typowych sytuacjach życia codziennego. W trakcie zajęć, w tym zajęć otwartych będzie wykorzystywana technologia informacyjno-komunikacyjna. Uczniowie poznają różnorodne narzędzia multimedialne wspomagające naukę języków obcych. Chętni uczniowie będą mogli nawiązywać kontakty z uczniami z Polski i innych szkół z krajów europejskich w ramach projektów eTwinning. Rezultaty pracy z uczniami w ramach innowacji będą publikowane na stronie internetowej szkoły, prezentowane szerszej publiczności podczas imprez szkolnych, na forum klasy.