Wersja twojej przeglądarki jest przestarzała. Zalecamy zaktualizowanie przeglądarki do najnowszej wersji.

Rekomendacje Ministra Edukacji Narodowej dla dyrektorów przedszkoli, szkół i placówek oświatowych w zakresie profilaktyki zdrowotnej w związku z pojawiającymi się w niektórych krajach przypadkami zachorowań na koronawirusa.

Rekomendacje (do pobrania pdf)

Wykaz przepisów (pdf)

 

 

 


 

Dzień Bezpiecznego Internetu 2020

 

    W ramach tegorocznej akcji Dzień Bezpiecznego Internetu dn. 21 lutego 2020 r. uczniowie kl. IV - VIII uczestniczyli w zorganizowanym po raz pierwszy w Polsce webinarium dla uczniów, poświęconemu prywatności i bezpieczeństwu w internecie. Prelegentką była trenerka, autorka materiałów edukacyjnych oraz dziennikarka p. Izabela Meyza, która w ciekawy i przystępny sposób przedstawiła uczestnikom niebezpieczeństwa związane z codziennym korzystaniem z sieci oraz przykłady bardziej świadomego dbania o swoje dane. Wszyscy uczestnicy otrzymają stosowne certyfikaty od eTwinning i FRSE.

 

 

 

 W ciągu tygodni poprzedzających webinarium większość uczniów klas IV - VIII ukończyła wybrane, dostosowane odpowiednio do różnych grup wiekowych, kursy e-learningowe o bezpieczeństwie w sieci na platformie Edu.fdds (Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę).

 


 

 

Aplikacja Prymus – wyniki ucznia jest dedykowana rodzicom (możliwość dodawania wielu dzieci) i uczniom korzystającym z dziennika elektronicznego autorstwa Centrum Informatyki ZETO S.A. Aplikacja współpracuje także z dziennikiem elektronicznym Podlaskiej Platformy Edukacyjnej.

Aplikacja służy do wygodniejszego korzystania z danych o uczniach na urządzeniach mobilnych. Zapewnia dostęp do istotnych informacji związanych z przebiegiem nauczania m.in. do frekwencji, ocen, planu lekcji, kalendarza, wydarzeń, komunikatów oraz automatycznych powiadomień.

Aplikacja Prymus – wyniki ucznia została wyposażona w najnowsze technologie w zakresie bezpieczeństwa dostępu do danych oraz otrzymywania natychmiastowych powiadomień. Dzięki zastosowanym technologiom aplikacja stwarza jeszcze lepsze warunki do współpracy na linii szkoła-rodzic-uczeń. Jest prosta, wygodna i intuicyjna w obsłudze. 

Ze skróconym opisem funkcjonalności nowej aplikacji można zapoznać się tutaj.

Dostęp do aplikacji Prymus na urządzenia mobilne można uzyskać od wychowawców klas lub administratora e-dziennika po zakończeniu ferii zimowych.

 


 

Gratulacje dla zwycięzców konkursu kodowania English Class Code Combat zorganizowanego w ramach Europejskiego Tygodnia Kodowania 2019. W konkursie wzięło udział 98 uczestników z Hiszpanii, Polski, Słowacji i Turcji. Wśród uczniów, którzy ukończyli zadanie, znalazło się troje naszych piątoklasistów.

  


 

     Dnia 27 grudnia 2019 r. uczniowie i nauczyciele Szkoły Podstawowej w Kleszczelach wyjeżdżali z wizytą do zaprzyjaźnionej Szkoły Średniej w Dmitrowiczach na Białorusi. Grupa nasza obejrzała przedstawienie teatralne Ekspres Noworoczny ,,Błękitna strzała” w Brzeskim Państwowym Wojewódzkim Centrum Twórczości Młodzieży. Zwiedziliśmy obronną Basztę Kamieniecką, którą zbudowano w XIII wieku. Uczestnikami wyjazdu byli uczniowie kl. VII: Magdalena Chilkiewicz, Magdalena Nesteruk, Marcin Wowczyk i kl. VIII: Adrian Biszczuk, Maja Paulina Hubert, Natalia Sidoruk. Opiekunami byli: Pani Anna Salińska-Szymczuk, Pani Antonina Leonkiewicz, Pan Edward Terebun, Pan Sławomir Treszczotko.

 


 

Wniosek w trybie ustawy o dostępie do informacji publicznej

Część wniosku  dotycząca Dyrektorów Szkół, Kierowników Jednostek Organizacyjnych typu MGOPS/MGOK/GOPS/MOK/GOK/CKSiR, etc  (Jednostki wypełniające zadania związane z pomocą społeczną i kulturą), Prezesów Spółek Komunalnych, Kierowników innych Jednostek Organizacyjnych, etc   do przekazania do właściwych miejscowo i nadzorowanych przez Gminę Organów  Jednostek Organizacyjnych:

Dyrektor Szkoły/ Kierownik Jednostki Organizacyjnej/Prezes Spółki Komunalnej, etc inne Jednostki nadzorowane przez Gminę*

- Data dostarczenia - zgodna z dyspozycją art. 61 pkt. 2 Ustawy Kodeks Cywilny (Dz.U.2018.1025 t.j. z dnia 2018.05.29)

Adresatem Petycji - jest Organ ujawniony w komparycji - jednoznacznie identyfikowalny  za pomocą uzyskanego z Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu - adresu e-mail !

Od:

Fundacja Rozwoju Obrotu Bezgotówkowego

ul. Kruczkowskiego 4b lok. 13

00-412 Warszawa

Wniosek w trybie ustawy o dostępie do informacji publicznej

i odrębna Petycja - w jednym piśmie – na mocy art. 61 i 63 Konstytucji RP

Preambuła Wniosku :

przekazując na państwa ręce niniejszą petycję, pragnę zwrócić uwagę na zagadnienie transformacji cyfrowej obrotu jak zachodzi w całej gospodarce. Pragnę przy tym wskazać, że wartość obrotu gotówkowego w Polsce wynosi ponad 200 mld PLN, a jego utrzymywanie to koszt około 1% PKB, czyli wartość jaka rocznie ponoszona jest przez państwo na badania i rozwój. Ponadto środki pieniężne trzymane w formie gotówkowej nie procentują, realnie tracąc na wartości ze względu na inflację.   

Natomiast płatności bezgotówkowe to szereg korzyści w funkcjonowaniu instytucji administracji publicznej. Ułatwiają proces składania wniosków i zapytań od obywateli oraz procedurę poboru opłat skarbowych i administracyjnych. Dlatego warto promować obrót bezgotówkowy, jako korzystny zarówno dla obywateli, jak i instytucji samorządowych. Wprowadzenie płatności bezgotówkowych wpływa na nowoczesny wizerunek instytucji publicznych. Mieszkańcy na co dzień płacący kartą chcą mieć taką możliwość również w urzędach i innych jednostkach administracji centralnej i samorządowej.

Niektóre instytucje - działając w uzasadnionym interesie publicznym - pro publico bono - wychodzą naprzeciw tym potrzebom - proponują bezpłatne rozwiązania - pozwalające na wdrożenie bezkosztowych rozwiązań umożliwiających akceptację płatności bezgotówkowych.

Dobrym przykładem - jest Fundacja Polska Bezgotówkowa - powołana w wyniku porozumienia zawartego przez Ministra Rozwoju i Finansów, Związek Banków Polskich, Visa Europe oraz Mastercard Europe w sprawie realizacji Programu Wsparcia Obrotu Bezgotówkowego w Polsce. Program pozwala na otrzymanie bezpłatnego terminala (wraz z pokryciem kosztów transakcji) dla wybranych instytucji publicznych do sierpnia 2021 roku.

Biorąc pod uwagę cytowane powyżej koszty obrotu gotówką rozważenia wymaga możliwość podjęcia działań  w celu zmniejszenia kosztów podatników w tym obszarze. 

Mamy nadzieję, że jednostki samorządu terytorialnego działając bona fides - biorąc pod uwagę powyższe argumenty - potraktują naszą petycję z należną atencją - i wdrożą odpowiednie działania celem zapewnienia powszechności akceptacji płatności bezgotówkowych, dzięki którym osiągnięte zostaną kolejne cele związane z uszczelnieniem systemu poboru podatków.

W skali makro - sukcesy związane z uszczelnieniem systemu podatkowego od 3 lat - są olbrzymie – w skali mikro na poziomie samych jednostek samorządu terytorialnego pozostaje jeszcze wiele do zrobienia.

Biorąc pod uwagę powyższe: 

 1. Na mocy art. 61 Konstytucji RP, w trybie art. 6 ust. 1 pkt. 1 lit c Ustawy z dnia 6 września o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.2016.1764 t.j. z 2016.10.26) wnosimy o udzielenie informacji publicznej w przedmiocie  - Czy Jednostka (Adresat wniosku)  - na dzień złożenia niniejszego wniosku - akceptuje w relacjach z Interesantami/Podatnikami - płatności bezgotówkowe? (za pomocą terminali do obrotu bezgotówkowego z wykorzystaniem kart płatniczych i innych instrumentów płatniczych). Pisząc o płatnościach bezgotówkowych - wnioskodawca ma na myśli - możliwość płatności przez Interesanta/Podatnika - kartą na miejscu, a nie bezgotówkowe płatności przelewowe dokonywane za pomocą rachunków bankowych. 
   
 2. Jeśli odpowiedź na powyższe pytanie jest negatywna - na mocy art. 6 ust. 1 pkt. 1 lit a (informacja o zamierzeniach działań władzy ustawodawczej oraz wykonawczej) Ustawy o dostępie do informacji publicznej - wnosimy o udzielenie informacji publicznej w przedmiocie – czy i kiedy planowane jest wdrożenie tego typu ułatwień w dokonywaniu płatności przez Interesantów/Podatników? (w tym przypadku prosimy o podanie przybliżonej daty wprowadzenia wzmiankowanych ułatwień) 
   
 3. Jeżeli odpowiedź na powyższe pytanie z pkt 1) jest negatywna - wnosimy o udzielnie informacji publicznej w przedmiocie stanu faktycznego związanego z uwarunkowaniami - z powodu których do tej pory - ułatwienie dla Interesantów/Podatników w zakresie akceptacji płatności w formie bezgotówkowej nie zostało wprowadzone (prosimy o krótki opis największych istniejących przeszkód w tym zakresie) 
   
 4. W trybie wyżej wzmiankowanych przepisów - jeśli odpowiedź na powyższe pytanie z pkt 1) jest twierdząca - wnosimy o udzielenie informacji publicznej poprzez wskazanie sposobu realizacji akceptacji płatności bezgotówkowych tj. liczby terminali płatniczych funkcjonujących w urzędzie jednostki - na dzień złożenia przedmiotowego wniosku.
   
 5. W trybie wyżej powołanych przepisów - jeśli odpowiedź na pytanie z pkt. 1 niniejszego wniosku jest twierdząca - wnosimy o podanie nazwy podmiotu świadczącego dla Jednostki usługi w analizowanym powyżej zakresie oraz koszty użytkowania terminali - scilicet ile wynosi miesięczna opłata za użytkowanie terminali - dzierżawa oraz koszty akceptacji kart bezgotówkowych i innych instrumentów płatniczych ? (% lub % plus stawka w pln )
   
 6. Na mocy wyżej powołanych dyspozycji prawa wnosimy o udzielenie informacji publicznej w przedmiocie imienia i nazwiska oraz danych kontaktowych Pracownika Jednostki (adresu e-mail oraz numeru telefonu) który w zakresie powierzonych kompetencji wykonuje zadania związane z obsługą funkcjonowania Jednostki w związku z wyżej powołaną problematyką.  
   
 7. Na mocy wyżej wzmiankowanych przepisów – wnosimy o podanie przypisanego podmiotowi numeru NIP za pośrednictwem którego podmiot dokonuje rozliczeń z podatku dochodowego lub składek na ubezpieczenie społeczne oraz numeru NIP za pomocą którego podmiot dokonuje rozliczeń z podatku od towarów i usług.

II) Petycja Odrębna: - procedowana w trybie Ustawy o petycjach (Dz.U.2018.870 t.j. z dnia 2018.05.10) - dla ułatwienia i zmniejszenia biurokracji dołączamy ją do niniejszego wniosku. Nie jest to łączenie trybów - zatem prosimy kwalifikować niniejsze pisma jako dwa środki prawne - wniosek oznaczoną - I i odrębną petycję oznaczoną II  - vide -  J. Borkowski (w:) B. Adamiak, J. Borkowski, Kodeks postępowania…, s. 668; por. także art. 12 ust. 1 komentowanej ustawy - dostępne w sieci Internet.  

Dla odseparowania od wniosku – petycji  - postulaty związane z petycją – numeruje się  nowymi oznaczeniami 1P, 2P, etc.

1P) Na mocy art. 63 Konstytucji RP w ramach przepisów art 2 pkt 1, 2 i 3 Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz.U.2014.1195 z dnia 2014.09.05) w związku z art. 241 Kodeksu postępowania administracyjnego (wnioski optymalizujące funkcjonowanie administracji publicznej), wnosimy petycję do organu Jednostki o próbę dokonania analizy - możliwości wdrożenia w Jednostce procedur związanych z pełnym zabezpieczeniem potrzeb Interesantów - dot. płatności bezgotówkowych - wg. powyżej zawartego szerokiego opisu. 

2P) Na bazie dokonanej analizy wnosimy o krótkie, kilkuzdaniowe podsumowanie w odpowiedzi na niniejszą petycję - mocnych i słabych stron ewentualnego wdrożenia procedur pełnego zaspokojenia żądań Interesantów - pod kątem płatności bezgotówkowych w Jednostce. 

Oczywiście w odniesieniu do obecnie panującego w Jednostce stanu faktycznego.  

Aby zachować pełną jawność i transparentność działań wyrażamy zgodę na opublikowanie treści petycji wraz z danymi podmiotu składającego petycję na stronie internetowej podmiotu rozpatrującego petycję lub urzędu go obsługującego (Adresata).

Pomimo, że nie wnioskujemy o informację przetworzoną w zakresie wymagającym znacznych nakładów pracy, uzasadniamy nasze pytania stosownie do brzmienia art. 3 ust. 1 pkt. 1 Ustawy o dostępie do informacji publicznej – tym, że przedmiotowa informacja oraz ewentualna późniejsza  próba optymalizacji tego obszaru wydaje się szczególnie istotna z punktu widzenia Interesu Społecznego. 

Aby zachować pełną jawność i transparentność działania – przewidujemy publikację wyników wnioskowania oraz wybranych odpowiedzi – w naszym portalu www.frob.pl 

Dane dotyczące sposobu odpowiedzi: 

Wnosimy o zwrotne potwierdzenie otrzymania niniejszego wniosku - w trybie odnośnych przepisów - na adres e-mail poczta@frob.pl

Wnosimy o to, aby odpowiedź w  przedmiocie powyższych pytań złożonych na mocy art. 61 i 63 Konstytucji RP w związku z art.  241 KPA, została udzielona - zwrotnie na adres e-mail poczta@frob.pl do dnia 31.12.2019.

Wnosimy o niewykonywanie telefonów do wnioskodawcy - stosownie do art. 14 §1 KPA  oraz przesyłanie odpowiedzi - jedynie w formie elektronicznej (bez użycia poczty konwencjonalnej)  pod podany wyżej adres: poczta@frob.pl    - przypominamy, że zarówno Władza Ustawodawca, jak i Wykonawcza szczególną rolę przywiązuje w ostatnim czasie do komunikacji elektronicznej z Interesantami.   

Wniosek został sygnowany kwalifikowanym podpisem elektronicznym - stosownie do wytycznych Ustawy z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (Dz.U.2016.1579 dnia 2016.09.29)

Dodatkowe informacje:

Stosownie do art. 4 ust. 2 pkt. 1 Ustawy o petycjach (Dz.U.2018.870 t.j. z dnia 2018.05.10) -  osobą reprezentująca Podmiot wnoszący petycję - jest Prezes Zarządu Robert Łaniewski

Stosownie do art. 4 ust. 2 pkt. 5 ww. Ustawy - petycja niniejsza została złożona za pomocą środków komunikacji elektronicznej - a wskazanym zwrotnym adresem poczty elektronicznej jest: poczta@frob.pl

Adresatem Petycji - jest Organ ujawniony w komparycji - jednoznacznie identyfikowalny za pomocą uzyskanego z Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu - adresu e-mail !

Z poważaniem,

Robert Łaniewski

Prezes Zarządu

Fundacja Rozwoju Obrotu Bezgotówkowego

 

Do Fundacji Rozwoju Obrotu Bezgotówkowego

Od Szkoły Podstawowej w Kleszczelach

 W związku z wiadomością e-mail nadesłaną do naszej szkoły dnia 30 grudnia 2019 r. o godz. 14:36 udzielam informacji:

1.       Na dzień dzisiejszy nasza jednostka w relacjach z interesantami nie akceptuje płatności bezgotówkowych z wykorzystaniem terminali, kart płatniczych czy innych instrumentów płatniczych.

2.       Nie jestem w stanie powiedzieć, kiedy nastąpi wdrożenie płatności bezgotówkowych, o  których mowa wyżej.

3.       Nie istnieją trudności formalne ani techniczne do wprowadzenia płatności bezgotówkowych. Na dzień dzisiejszy nie istnieje konieczność wprowadzenia płatności bezgotówkowych.

6. Sławomir Treszczotko , dyrektor Szkoły Podstawowej w Kleszczelach, 17- 250 Kleszczele, ul. Plac Parkowy 4, e-mail: kleszczele@fr.pl, tel. 856818116.

7. NIP: 543-20-43-177

 Analiza dotycząca petycji:

2P Do dnia dzisiejszego do szkoły nie wpłynęła żadna prośba ani żądanie dotyczące wprowadzenia płatności bezgotówkowych. W momencie pojawienia się sugestii ze strony klientów odnośnie powyższych rozliczeń  szkoła podejmie odpowiednie działania.


 

 


 

    19 sierpnia b.r. ruszył wielki ogólnopolski konkurs OSEWyzwanie Państwowego Instytutu Badawczego NASK i Ministerstwa Cyfryzacji, w którym blisko 800 szkół z całej Polski mogło wygrać najnowocześniejszą mobilną pracownię multimedialną, składającą się z 16 laptopów.
We wrześniu nasza szkoła przystąpiła do tego konkursu. Jednym z trzech etapów, gwarantującym zdobycie największej ilość punktów, było wykonanie pracy plastycznej na temat Smart Szkoły - szkoły przyszłości.
    Praca plastyczna wykonana pod opieką p. Joanny Jarocewicz przez uczennice kl. VIII i VII - Maję Noskowicz i Patrycję Polak znalazła uznanie w oczach komisji konkursowej i nasza szkoła została laureatem konkursu.
    Wraz ze wspomnianą pracownią mobilną, szkole został zagwarantowany bezpieczny, szybki i bezpłatny internet oraz aplikacja dla uczniów mLegitymacja szkolna na smartfony. Nasi uczniowie uzyskają dostęp do komputerów nie tylko podczas lekcji informatyki, ale i podczas zajęć z dowolnego przedmiotu i w każdej sali lekcyjnej.
    Dostarczenie pracowni do naszej szkoły nastąpi w ciagu bieżącego roku szkolnego, natomiast podłączenie do internetu światłowodowego jest uzależnione od postępu prac Podlaskiej Sieci Internetowej.
    Podziękowania dla p. Joanny Jakubowskiej za pomysłodawstwo i opiekę merytoryczną oraz dla p. Joanny Jarocewicz za opiekę artystyczną nad konkursem.

 


#OSEWyzwanie

Ogólnopolski konkurs #OSEWyzwanie rozstrzygnięty! Jako jedna z 21 szkół z województwa podlaskiego jesteśmy laureatem konkursu.

Dokument

Wyniki konkursu

 


 

INFORMACJA O DOWOŻENIU I ODWOŻENIU
DO SZKOŁY PODSTAWOWEJ I PRZEDSZKOLA W KLESZCZELACH

 

W związku z remontem drogi Krajowej Nr 66 w najbliższych dniach godziny przyjazdów
 i odjazdów  do Szkoły Podstawowej w Kleszczelach i Przedszkola w Kleszczelach mogą ulegać zmianom.

 

Od 17 września 2019 r. (wtorek) do odwołania
kursy będą odbywały się następująco:

 

PORANNE KURSY DO SZKOŁY

 

Przystanek

Planowana godz. odjazdu

POLICZNA

6:50

KURASZEWO

6:53

SAKI

7:15-7:20

TOPORKI

7:23

ZALESZANY

7:28

SUCHOWOLCE

7:35

SZKOŁA

7:45

 

 

 

Przystanek

Planowana godz. odjazdu

AKACJOWA

6:45

POGREBY

6:50

ŻUKI

6:52

PIOTROWSZCZYZNA

6:55

Gruzka

7:00

DASZE

7:05

POM

7:13

SEREDOBÓRKI

7:16

REPCZYCE

7:18

SZKOŁA

7:25

DOBROWODA 2

7:35

DOBROWODA 1

7:38

SZKOŁA

7:45

ODJAZDY ZE SZKOŁY

 

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

POLICZNA – KURASZEWO - DOBROWODA– REPCZYCE – SEREDOBÓRKI –POM -

13:45

13:45

13:45

13:45

13:45

DOBROWODA – REPCZYCE – SEREDOBÓRKI –
 POM - AKACJOWA- - POGREBY – ŻUKI – PIOTROWSZCZYZNA – DASZE

15:20

15:20

15:20

15:20

14:30

POLICZNA – KURASZEWO

14:30

SUCHOWOLCE - SAKI  – TOPORKI – ZALESZANY – SUCHOWOLCE -

14:40

15:20

15:20

15:20

14:40

 


Europejski Tydzień Kodowania 2019

Szanowni Państwo,

Zapraszam do wzięcia udziału w Europejskim Tygodniu Kodowania (#CodeWeek2019), który w tym roku odbędzie się w dniach 5 – 20 października.
CodeWeek to społeczna inicjatywa, w ramach której europejskie państwa rywalizują w liczbie zorganizowanych wydarzeń związanych z programowaniem. Akcja odbywa się na terenie całej Europy. Jej misją jest poszerzanie kompetencji z obszaru programowania zarówno wśród profesjonalistów, jak i początkujących. To świetna okazja, by zacząć zabawę z grami logicznymi, prostą grafiką komputerową czy robotyką. Idea jest prosta – zależy nam, aby w tę inicjatywę zaangażowało się możliwie najwięcej osób, niezależnie od tego w jakim są wieku i czym zajmują się w życiu.

W poprzednich latach to właśnie szkoły – uczniowie, nauczyciele i rodzice byli inicjatorami największej liczby wydarzeń zorganizowanych w ramach Europejskiego Tygodnia Kodowania. Programowali humaniści i przyszli informatycy. Również w tym roku mam nadzieję na Państwa wsparcie
i zaangażowanie. Organizacja wydarzeń jest bowiem w CodeWeek kluczowa.

List Ministra Cyfryzacji

Informacja Zespołu CodeWeek

mapa zaplanowanych wydarzeń

  


 

   We are very happy to announce that we have received a Meet and Code grant! Children/Young people from our community will get new digital skills during our event "Kodowanie z Photonem i Lofi".
Thank you SAP, Haus des Stiftens GmbH München, TechSoup Europe and Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Kleszczelowskiej.

   Z przyjemnością informujemy, że jako jedna z ośmiu szkół w województwie podlaskim, otrzymaliśmy grant Meet and Code! Uczniowie naszej szkoły zdobędą nowe umiejętności cyfrowe podczas naszego wydarzenia "Kodowanie z Photonem i Lofi".
Podziękowania dla SAP, Haus des Stiftens GmbH München, TechSoup Europe i dla Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Kleszczelowskiej za pomoc w przygotowaniu wydarzenia.

#meetandcode #SAP4Good #codeEU

strona projektu: meet-and-code.org

 


 

INFORMACJA O DOWOŻENIU I ODWOŻENIU
DO SZKOŁY PODSTAWOWEJ I PRZEDSZKOLA W KLESZCZELACH

W związku z remontem drogi Krajowej Nr 66 w najbliższych dniach godziny przyjazdów
 i odjazdów  do Szkoły Podstawowej w Kleszczelach i Przedszkola w Kleszczelach będą ulegać zmianom.

Od 4 września 2019 r. (środa) do 16 września 2019 r. (poniedziałek)
kursy będą odbywały się następująco:

PORANNE KURSY DO SZKOŁY

Przystanek

Planowana godz. odjazdu

POLICZNA

6:50

KURASZEWO

6:53

SAKI

7:15-7:20

TOPORKI

7:23

ZALESZANY

7:28

SUCHOWOLCE

7:35

SZKOŁA

7:45

 

Przystanek

Planowana godz. odjazdu

AKACJOWA

6:45

POGREBY

6:50

ŻUKI

6:52

PIOTROWSZCZYZNA

6:55

Gruzka

7:00

DASZE

7:05

POM

7:13

SEREDOBÓRKI

7:16

REPCZYCE

7:18

SZKOŁA

7:25

DOBROWODA 2

7:35

DOBROWODA 1

7:38

SZKOŁA

7:45

 

ODJAZDY ZE SZKOŁY

 

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

POLICZNA – KURASZEWO - DOBROWODA– REPCZYCE – SEREDOBÓRKI –POM -

13:45

13:45

13:45

13:45

13:45

DOBROWODA – REPCZYCE – SEREDOBÓRKI –
 POM - AKACJOWA- - POGREBY – ŻUKI – PIOTROWSZCZYZNA – DASZE

15:20

15:20

15:20

15:20

14:30

SUCHOWOLCE - SAKI  – TOPORKI – ZALESZANY – SUCHOWOLCE - POLICZNA – KURASZEWO

15:20

15:20

15:20

15:20

14:40

Rozkład do pobrania tutaj

 


 

W dniu 3 września 2019 r. (wtorek) kursy będą odbywały się następująco:

Ze względu na utrudnienia komunikacyjne podano godziny odjazdu tylko z przystanku początkowego


PORANNY KURS DO SZKOŁY

AUTOBUS 1:

ODJAZD Z MIEJSCOWOŚCI POLICZNA 6:45

Trasa: POLICZNA – KURASZEWO – SAKI– TOPORKI – ZALESZANY – SUCHOWOLCE – SZKOŁA

AUTOBUS 2:

ODJAZD Z UL. AKACJOWEJ 6:40

Trasa:  AKACJOWA- - POGREBY – ŻUKI – PIOTROWSZCZYZNA – DASZE – POM – SEREDOBÓRKI – REPCZYCE – SZKOŁA  

następnie

SZKOŁA – DOBROWODA– SZKOŁA

 

ODJAZDY ZE SZKOŁY

ODJAZD ZE SZKOŁY 13:45

Trasa: POLICZNA – KURASZEWO - DOBROWODA– REPCZYCE – SEREDOBÓRKI –POM -

 
ODJAZD ZE SZKOŁY 15:20

Trasa:  POLICZNA – KURASZEWO - DOBROWODA – REPCZYCE – SEREDOBÓRKI –
 POM - AKACJOWA- - POGREBY – ŻUKI – PIOTROWSZCZYZNA – DASZE


ODJAZD ZE SZKOŁY 15:20

Trasa:  SUCHOWOLCE - SAKI  – TOPORKI – ZALESZANY – SUCHOWOLCE

 

UWAGA:

WE WTOREK 3 WRZEŚNIA 2019 DO GODZ. 15
ZOSTANIE PODANY GODZINOWY ROZKŁAD NA KOLEJNE DNI


 

Dowożenie uczniów w pierwszym tygodniu nauki w roku szkolnym 2019/2020 w takich samych godzinach jak w roku szkolnym 2018/2019.

Uwaga !  W poniedziałek 2 września 2019 r.  wyjątkowo odwożenie uczniów Szkoły Podstawowej w Kleszczelach i dzieci z Przedszkola w Kleszczelach  rozpoczynany ok. godz. 11:00

O dalszych zmianach będziemy informować na bieżąco. Proszę śledzić stronę internetową szkoły.

  


 

Informacje dotyczące zasad udzielania stypendiów edukacyjnych Zarządu Województwa Podlaskiego za rok szkolny 2018/2019 

 

                     Do pobrania: informacja o stypendiach

                                          wniosek

 

____________________________________________________________________________________________ 

 

Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2018/2019

 

 

 

 

 

  

_____________________________________________________________________________________

 

Nasza szkoła od września dołączy do #SuperKoderów!!!

   #SuperKoderzy to program edukacyjny Fundacji Orange. Jest przeznaczony dla uczniów klas 4-8, w tym dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.
   W czasie cyklu zajęć prowadzonych na lekcjach poszczególnych przedmiotów uczniowie poznają podstawowe zasady programowania, jednocześnie wykonując zadania zgodne z podstawą programową danego przedmiotu.
   #SuperKoderzy uczą się grać na bananach, programować stację pogodową, tworzyć interaktywne multimedialne reportaże, a nawet własne strony internetowe czy gry dla robotów.

 

 

 

  

 

 

Porozumienie o współpracy pomiędzy Szkołą Podstawową w Kleszczelach a Zespołem Szkół Mistrzostwa Sportowego Jastrzębie – Zdrój

    Niniejsze porozumienie jest zawierane w celu podjęcia współpracy i rozwoju kontaktów pomiędzy Szkołą Podstawową w Kleszczelach a Zespołem Szkół Mistrzostwa Sportowego w Jastrzębiu-Zdroju przy udziale Fundacji Trzeci wymiar w Jastrzębiu-Zdroju w zakresie wsparcia szkolenia sportowego, promocji zdrowego stylu życia oraz w zakresie szeroko rozumianej kultury fizycznej.

    Ponadto celem porozumienia jest stworzenie warunków do rozwijania indywidualnych zainteresowań
i podnoszenia kwalifikacji sportowych młodzieży obu szkół, pozyskiwania uzdolnionej młodzieży i wsparcia procesu szkolenia oraz możliwości łączenia uprawiania sportu z poznawaniem regionu Śląska i Podlasia.

    W ramach współpracy Szkoła Podstawowa w Kleszczelach otrzymała komplet 12 strojów sportowych oraz 10 piłek do piłki siatkowej oraz propozycję wyjazdów na wspólne turnieje i obozy sportowe.

Dziękujemy!!!

 

 
 

 

 

 

 

 plik do pobrania w PDF

 


 

Koncert

24 października odbył się koncert Pana Romana Brochockiego. Jako  niezwykle uzdolniony muzycznie człowiek zagrał na dziesięciu instrumentach muzycznych, w tym na powszechnie znanych jak akordeon czy trąbka i harmonijka ustna. Były też takie, o których istnieniu nawet nie wiedzieliśmy jak: saz, chińskie hulusi, czy okaryna. Ponadto Pan Roman przekazał nam informacje o pochodzeniu, budowie swoich zbiorów oraz zagrał kilka prostych melodii. Uczniom najbardziej spodobała się wokalna część występu oraz ciekawe anegdotki o sposobie zakupu prezentowanych instrumentów.

                                                                                                                                                                       Kinga Jach